Privacywetgeving/Algemene verordening gegevensbescherming

IKB Informaties met KvK nummer 14097640, ook handelend onder de naam verhaalsinformaties.nl en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op De Thun 154,       6419 XJ Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring / Algemene verordening gegevensbescherming. 

Wij leveren alleen informatie aan bedrijven (met een KvK nummer) in combinatie met een omschrijving van de vordering en behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

Functionaris gegevensbescherming

De heer J.B. Schuyer is de functionaris gegevensbescherming van IKB Informaties. Hij is te bereiken via 045-574 24 64 en avg[at]verhaalsinformaties.nl.

 Persoonsgegevens die wij verwerken

IKB Informaties verwerkt bedrijfs- en persoonsgegevens en gegevens van debiteuren doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Klantgegevens:

– Initialen en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens / Bedrijfsgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw zoekgedrag over jouw zoekgedrag op internet (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

 Debiteurengegevens:

– Initialen en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens/ bedrijfsgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Internetadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
– Locatie gegevens
– Bankrekeningnummer
– Gegevens uit openbare registers zoals Rechtspraak, Overheid.nl en de Kamer van Koophandel

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

IKB Informaties verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gegevens die wij verzamelen voor het leveren van verhaalsinformaties en dan in het bijzonder gegevens over faillissementen/insolventie en de door jou aangeleverde achtergrondinformatie.

Bij IKB Informaties is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die je koopt. Om dit mogelijk te maken en jou en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we jouw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder jouw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Tevens maken wij gebruik van verwerkers- en bewerkersovereenkomsten, op verzoek aan te vragen via avg@verhaalsinformaties.nl.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

IKB Informaties verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Klantgegevens:
– Het afhandelen van jouw betaling 

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren / Het leveren van informatie aan (toekomstige) klanten
– IKB Informaties analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

 Debiteurengegevens:
Volgens de AVG is het recht van verwijdering van persoonsgegevens van toepassing. Hierdoor kunnen debiteuren van onze klanten ons verzoeken hun gegevens te laten verwijderen. Het gerechtvaardigd belang wordt dan ook als volgt gemotiveerd:

– Onze cliënten helpen om tot een incasso te kunnen komen
– Op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso een scoringswaarde vast te stellen, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld
– Een bijdrage te leveren aan het voorkomen van problematische schuldsituaties bij betrokkenen
– Jouw reacties via formulieren zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. IKB Informaties verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen. IKB Informaties kan jouw gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen

 Geautomatiseerde besluitvorming

IKB Informaties neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen/bedrijven en levert alleen maatwerk. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IKB Informaties) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IKB Informaties bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. 

Alle gegevens worden volgens de wettelijke termijnen bewaard en niet langer dan noodzakelijk is. Factureringsgegevens volgens de wettelijke termijn die de belastingdienst hanteert.

Delen van persoonsgegevens met derden

IKB Informaties deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. IKB Informaties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt IKB Informaties jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Website

Onze website heeft een SSL-certificaat en is daarmee veilig voor bezoekers.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IKB Informaties gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoons- of bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door IKB Informaties en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar avg@verhaalsinformaties.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk.

IKB Informaties wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IKB Informaties neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via avg[at]verhaalsinformaties.nl/ 045-5742464.